Договор по переуступке долга украина

Договор по переуступке долга украина

УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди.

Зв’яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +38 (098) 211-58-29 або пишіть на email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

ДОГОВІР

про переведення боргу

м. _______________________ «___ » _________ 2016р.

Сторона 1: _________________________________ (надалі іменується «Первісний боржник»),

Сторона 2: ____________________________________ (надалі іменується «Новий боржник»),

Сторона 3: _______________________________________ (надалі іменується «Кредитор»),

в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона», на підставі статей 520 — 523 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про переведення боргу (надалі іменується «Договір») про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цим Договором регулюються відносини, пов’язані із заміною зобов’язаної сторони (Первісного боржника) у зобов’язанні, що виникає із наступних Договорів:

— Договору про надання консультаційних послуг № _____________від _____________, укладеного між Первісним боржником та Кредитором;

(надалі іменуються «Основні договори»),

1.2. Первісний боржник переводить на Нового боржника основний борг (грошове зобов’язання) на загальну суму __________, що виникла на підставі Основних договорів станом на ________р., з яких:

— заборгованість за Договором про надання консультаційних послуг № ___________ від ______________, у розмірі ____________ (_______________) гривень ___ коп.;

1.3. Новий боржник повинен оплатити Кредитору загальну суму заборгованості, зазначену в п.1.2. цього Договору протягом _________ робочих днів після підписання цього Договору.

2. ПЛАТА ЗА ПРИЙНЯТТЯ БОРГУ ТА РОЗРАХУНКИ

2.1. За переведення боргу за Основним договором Первісний боржник сплачує Новому боржнику суму у розмірі _______________________.

2.2. Первісний боржник зобов’язується протягом __________ днів після укладення цього Договору перерахувати на поточний рахунок Нового боржника грошову суму, визначену у п. 2.1. цього Договору.

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

3.1. Новий боржник має право висувати проти вимог Кредитора всі заперечення, засновані на відносинах між Кредитором і Первісним боржником.

3.2. Новий боржник зобов’язаний протягом ________ календарних днів із дня виконання ним обов’язків перед Кредитором письмово повідомити Первісного боржника про таке виконання із зазначенням дати, суми і форми виконання та з додаванням копій документів, що підтверджують проведене виконання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Новий боржник зобов’язується виконати обов’язки Первісного боржника перед Кредитором на умовах Основних договорів.

4.2. Первісний боржник зобов’язується передати Новому боржнику до «____» р. документи (їхні засвідчені копії), що підтверджують дійсність вимог Кредитора за Основним договором;

4.3. Новий боржник не вважається зобов’язаним перед Кредитором, якщо Основні договори між Первісним боржником і Кредитором виявляться неукладеними (таким, що не відбулися) або будуть визнані недійсними на підставах та у порядку, встановлених законом.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

5.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.2. За несвоєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за цим Договором, Первісний боржник зобов’язується сплатити Новому боржникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми, за кожен день прострочення платежу.

5.3. В разі прострочення платежу понад один місяць, Первісний боржник додатково сплачує Новому боржнику штраф в розмірі 15 % від несплаченої суми.

5.4. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. СТРОК ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, встановлений у п. 6.1 цього Договору та визначається часом достатнім для реального та належного виконання цього Договору Сторонами.

6.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

6.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Первісний боржник Новий боржник

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для Вашого бізнесу.

Уступка права требования: что в учете?

Автор: Сумцова Ольга, налоговый эксперт, [email protected]

Правовая основа

Уступка права требования представляет собой замену кредитора в обязательстве. Например, между предприятием «А» и предприятием «Б» заключен договор, по которому предприятие «А» обязано поставить товар предприятию «Б», а предприятие «Б» — оплатить его. После того как предприятие «А» поставило товар, оно заключает договор с предприятием «В», по которому передает последнему свое право требования оплаты поставки товара у предприятия «Б». Таким образом, теперь покупатель («Б») должен заплатить за товар не продавцу («А»), а третьему лицу («В»).

Правовые вопросы уступки права требования прописаны в ст. 512 — 519 ГКУ. При этом, как и по переводу долга, для уступки права требования нет ограничений по кругу лиц, которые могут оформлять такое соглашение. Но насчет возможности заключения договоров уступки права требования единоналожниками позиция налоговиков неоднозначна:

— в консультации, размещенной в категории 108.01.02 ЗІР, они приравнивают уступку права требования к неденежной форме расчетов и делают вывод, что для единоналожников она запрещена;

— в письме ГУ ГФС в г. Киеве от 05.08.2016 г. № 17714/10/26-15-12-04-18 налоговики справедливо отмечают, что законодательством не предусмотрено ограничений по заключению плательщиками единого налога договоров уступки права требования. Главное, чтобы расчеты с кредиторами по такому договору осуществлялись только в денежной форме. Такой же вывод зафиксирован и в письме Миндоходов от 27.02.2014 г. № 4167/5/99-99-17-02-02-10.

Важная особенность! В отличие от договора перевода долга, для уступки права требования согласие должника не требуется (ст. 516 ГКУ). Но это правило действует при условии, что в договоре стороны не предусмотрели иное.

Если согласно договору для уступки права требования нужно согласие должника, то в случае отсутствия такого согласия договор уступки могут признать недействительным (постановление ВСУ от 15.04.2015 г. № 910/6098/14).

Также учтите, что должника следует уведомить об уступке права требования — желательно письменно (кто это должен сделать, в ГКУ не сказано, но уведомить его логичнее всего новому кредитору как наиболее заинтересованному лицу). Если данное условие проигнорировать, можно столкнуться с ситуацией, когда должник выполнит обязательство в пользу первоначального, а не нового кредитора. В таком случае обязательство будет считаться выполненным надлежащим образом (ч. 2 ст. 516 ГКУ), а новому кредитору придется требовать погашения обязательства от первоначального.

В остальном правила заключения договора уступки схожи с переводом долга:

— договор уступки права требования заключается в той же форме, что и основной договор (ст. 513 ГКУ);

— к новому кредитору переходят все права первоначального кредитора в обязательстве в объемах и на условиях, которые существовали на момент перехода этих прав, если иное не установлено договором или законом (ст. 514 ГКУ);

— первоначальный кредитор должен передать новому кредитору документы, удостоверяющие право требования, и информацию, являющуюся важной для их осуществления (ч. 1 ст. 517 ГКУ).

Договоры уступки права требования следует отличать от договора факторинга. Основные признаки факторинга приведены в ч. 1 ст. 1077 ГКУ. При этом новым кредитором может быть только банк или иное финансовое учреждение.

Уступка права денежного требования

Рассмотрим такую ситуацию.

Предприятие «А» (первый кредитор) отгрузило предприятию «Б» товары. Впоследствии предприятие «А» уступило предприятию «В» (новый кредитор) за денежную компенсацию право денежного требования. Предположим, что все предприятия — плательщики НДС.

Налог на прибыль. Корректировка финрезультата до налогообложения по операциям уступки права требования НКУ не предусмотрена. Поэтому такие операции отражаются по правилам бухгалтерского учета (письмо ГФСУ от 29.06.2016 г. № 14136/6/99-99-15-02-02-15).

НДС. Первоначальный кредитор (предприятие «А»). На дату отгрузки товара начисляет обязательства по НДС и составляет на имя покупателя налоговую накладную. Дальнейшие операции по уступке права требования на его НДС-учет не влияют. Ведь уступка права «денежного» требование — не объект обложения НДС согласно п.п. 196.1.5 НКУ (подтверждает этот вывод и письмо ГФСУ от 14.12.2015 г. № 26560/6/99-99-19-03-02-15). Главное, чтобы в оплату за такую уступку предприятие «А» получило деньги/ценные бумаги, а не, к примеру, товар.

Налоговые обязательства не корректируются, ведь получателем товаров является должник, а не новый кредитор.

Новый кредитор (предприятие «В»). Ни заключение договора уступки, ни перечисление компенсации первоначальному кредитору, ни получение оплаты от должника на НДС-учет не влияют — это погашение обязательств, которое не является поставкой товаров/услуг.

Должник (предприятие «Б»). По факту получения товаров от первоначального кредитора он вправе показать налоговый кредит. В последующем налоговый кредит не корректирует (письмо ГФСУ от 14.12.2015 г. № 26560/6/99-99-19-03-02-15).

Бухучет. Есть два подхода к учету уступки права требования:

Первый. Считать это как продажу финактива (согласно п. 6 П(С)БУ 13 дебиторская задолженность является финансовым активом). В этом случае при передаче права требования (дебиторской задолженности) признают доходы и расходы (в части стоимости финансового актива) от операции реализации финансового актива.

На наш взгляд, таким подходом следует руководствоваться, если права требований уступаются банку или другому финучреждению.

Второй. Учитывать операцию уступки права требования как погашение текущей дебиторской задолженности. А доходы и расходы признавать, только если дебиторская задолженность уступалась с дисконтом (в сумме такого дисконта). Именно этот вариант мы и примем.

Бухгалтерский учет уступки права денежного требования

Особенности налогообложения операций по переуступке права требования в Украине

В Украине одним из наиболее действенных инструментов решения проблемы, связанной с погашением возникшей задолженности, является механизм переуступки права требования. Согласно положениям, содержащимся в ГКУ (ст.512, ч.1), уступка права требования – это один из способов, позволяющих заменить в обязательстве кредитора.

Следует отметить, что подобные операции не могут выступать в качестве самостоятельных обязательств (они являются исключительно производными от операций, результатом которых было возникновение основного обязательства).

Однако, на наш взгляд, порядок исчисления и уплаты налогов в Украине при осуществлении подобных операций урегулирован недостаточно, поэтому прибегать к ним следует либо в самых крайних случаях, либо – при абсолютной уверенности в том, что будут учтены все правовые аспекты сделки.

О правовых основаниях заключения сделки

В США еще в 1935 году налоговая оптимизация законными средствами была признана неотъемлемым правом каждого налогоплательщика. Так, Дж. Сандерленд, судья ВС высказал буквально следующее: «…каждый предприниматель имеет право выстраивать свой бизнес таким образом, чтобы свести к минимуму налоговые платежи». Не претендуя на лавры этого достойного человека, наш отдел бухгалтерского обслуживания помогает клиентам выстраивать бизнес по аналогичному принципу.

Разделение труда — вот главное отличие наших комплексных пакетов. Хотите экономить — пакет БИЗНЕС — ведите базу самостоятельно, мы будет выполнять лишь функции контроля. В пакете ПРЕМИУМ мы будем вести вашу базу самостоятельно.

Пакет ПРОСТОЙ — платите по-операционно. Плата за бухуслуги зависит от активности вашей хоздеятельности в отчетном месяце.

3DБухгалтерия, кандидат экономических наук

Прежде всего, необходимо дать определение понятию «обязательство». Согласно положениям ст.509 ГКУ, под обязательством понимается такое правоотношение, при котором одна из сторон сделки (должник) обязуется совершить в пользу кредитора (второй стороны сделки) определенные действия (либо воздержаться от таковых). Это могут быть: уплата денежных средств, предоставление услуг, выполнение работ, передача имущества и т.д.

Исходя из вышеизложенного, под уступкой права требования подразумевается передача кредитором своего права требовать от должника исполнения договорных обязательств третьему лицу (т.н. новому кредитору). При этом следует учитывать, что:

 1. Переуступка права требования осуществляется исключительно относительно действительного требования (т.е. такого, какое уже существовало на момент перехода этих прав);
 2. Право требования может переуступаться как в части уплаты денежных обязательств, так и по передаче активов либо совершению других действий.

Как правило, наиболее распространенным видом подобных сделок является переуступка права денежного требования, что и послужит предметом рассмотрения в данной статье.

Особенности заключения договоров переуступки права требования:

1. Стороны договора.

В качестве сторон договора выступают первоначальный и новый кредиторы. Подобные сделки имеют и другое наименование – «цессия». В таком случае первоначальный кредитор именуется цедентом, а новый – цессионарием.

2. К цессионарию (новому кредитору) переходят все права цедента (старого кредитора), которые последний имел на момент подписания договора (если иное не установлено законодательно, либо в условиях договора).
3. Кредитор не может быть заменен также при условии, если это установлено в договоре с должником либо законом.
4. Согласие должника при замене кредитора не требуется, однако при подписании договора должник должен быть уведомлен о замене кредитора письменно.
5. Существенные условия договора переуступки права требования:

— вид обязательства, по которому уступается право требования;
— условия перехода и объем этих прав;
— сроки и порядок письменного уведомления должника;
— пакет документов, который передается от первоначального кредитора к новому;
— ответственность первоначального кредитора за действительность (либо недействительность) переданного требования.

Примечание: требования, которые передаются на условиях платности, по сути своей являются договорами факторинга. Такие договора могут заключаться лишь финансово-кредитными учреждениями, имеющими право проводить факторинговые операции. Поэтому если в качестве нового кредитора выступает другое лицо, то сделка может быть признана недействительной. Таким образом, для того чтобы договор переуступки права денежного требования не был признан договором факторинга, необходимо выполнение следующих условий:

1. Вознаграждение (плата) за передачу условиями договора не предусматривается.
2. Передача права требования должна производиться в таком объеме, в котором изначально существует обязательство (в противном случае это может быть расценено как скрытое вознаграждение).
3. Дата перечисления средств от нового кредитора старому не должна предшествовать дате их получения от должника.

Следует отметить, что в условиях недостатка финансирования факторинг является эффективным инструментом финансирования под дебиторскую задолженность, однако это тема для отдельного разговора.

Особенности обложения налогом на прибыль и НДС

Событийный ряд операции по переуступке права денежного требования (не факторинга) можно представить в виде следующей таблицы:

​Договор переуступки долга: как правильно оформить смену заемщика

В юридической практике существует 2 вида договора переуступки долга: договор цессии и перевод финансовых обязательств на третье лицо. Первый используется кредитными организациями: по соглашению передачи прав требования один банк «уступает» своего заемщика другому, уведомив об этом клиента в письменном виде с указанием новых реквизитов для перечислений.

Второй вариант предусматривает процедуру переуступки между заемщиком и лицом, готовым взять на себя его задолженность. Если юридическое или физическое лицо не способно самостоятельно справиться с кредитными обязательствами, оно вправе, с согласия заимодавца, договориться о погашении своего долга третьей стороной. Нормы, регулирующие такие взаимоотношения, содержатся в ГК РФ – ст. 391, п. 1.

Договор цессионной передачи кредитной задолженности

Переуступка дебиторских задолженностей одной организацией другой – распространенная процедура на рынке займов. Банки «продают» друг другу кредитные портфели, включающие тысячи клиентских договоров, при этом у заемщиков возникают обязательства перед новым юридическим лицом.

Сделка межбанковской цессии производится в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению или государственной регистрации. При заключении договора стороны не имеют права вносить изменения в условия займа. Пакет документов по каждому клиенту передается по акту приема-передачи.

Мнение должника по вопросу переуступки прав требования другому финансовому учреждению банки спрашивать не обязаны. В данной ситуации их задача – своевременно сообщить заемщику о смене кредитора в письменном виде и предоставить ему реквизиты для платежей. При невыполнении этих условий должник продолжает выплаты по кредиту в прежнем режиме.

Переуступка долга новому заемщику по стандартному договору

ИП или организация, отвечающие по займу перед банком, при наличии заинтересованных лиц могут заключить с ними типовой договор переуступки долга. В этом случае у нового заемщика возникает задолженность перед кредитором в размере, зафиксированном в соглашении.

Каким образом происходит переход обязательств:

 1. Действующему должнику необходимо согласовать с банком передачу долга и будущего дебитора. Одобрение кредитора важно иметь в письменном виде, но, поскольку специального шаблона для него не предусмотрено, можно проставить соответствующую отметку на заявлении клиента или оформить разрешение отдельным документом.
 2. Финансовая организация вправе как отказать заемщику в переуступке долга, так и отклонить кандидатуру потенциального плательщика. Для оценки платежеспособности нового должника необходимо предоставить документы, по которым кредитор может судить о надежности организации: свидетельства о госрегистрации и постановке на налоговый учет, подтверждение полномочий представителя фирмы, справка об отсутствии задолженностей перед бюджетом и другие бумаги – по запросу сотрудника кредитного учреждения.
 3. Получив разрешение банка, можно конкретизировать условия переуступки и заключать двустороннее соглашение между нынешним и следующим заемщиком.

Бланк договора переуступки долга содержит следующие сведения:

 • номер, дата, место подписания;
 • наименование сторон;
 • информация по документу – основанию возникновения задолженности (номер и дата кредитного договора, данные кредитора и заемщика, первоначальная сумма кредита);
 • размер обязательств, переходящих по настоящему соглашению к новому должнику (полный остаток задолженности или ее часть, а также суммы процентов, штрафов, неустоек, если это предусмотрено условиями переуступки, – указываются отдельно);
 • дата, с которой вторая сторона принимает на себя долг;
 • срок погашения долга, реквизиты счета, даты и периодичность внесения платежей;
 • реквизиты, подписи, печати сторон.

К договору переуступки также прилагаются документы, относящиеся к долговому обязательству: допсоглашения, графики платежей, акты сверки и т.д.

Переуступка долга по трехстороннему соглашению

Кредитор, как лицо, заинтересованное в возврате долга в полном объеме и в указанные сроки, часто настаивает на непосредственном участии в процессе переуступки обязательств. То есть становится полноценной стороной договора.

В этом случае соглашение принимает характер трехстороннего. Такой вариант документа способствует лучшей защите интересов банка и «старого» заемщика. При договоренностях без участия кредитной организации вторая сторона может отказаться от исполнения обязательств, если обнаружит отсутствие в бумагах банковского разрешения или признает контракт юридически ничтожным из-за некорректного оформления.

Если заимодавец визирует договор в качестве одной из сторон, многие риски исключаются:

 1. Условия переуступки долга согласуются между всеми тремя подписантами.
 2. Текст документа проходит правовую экспертизу в юридической службе банка.
 3. Согласие на смену заемщика фиксируется в самом договоре.
 4. Кредитор подтверждает, что проверил благонадежность нового клиента и вынес положительное решение по его кандидатуре.

Образец трехстороннего договора переуступки долга практически не отличается от двустороннего соглашения, за исключением числа участников сделки. Еще один важный момент: в договоренностях между дебиторами условия займа остаются неизменными, а вмешательство кредитора может привести к пересмотру некоторых положений. Все это в обязательном порядке указывается в тексте документа:

 1. Первоначальные обязательства заемщика: сумма, процентные ставки, срок и график погашения, штрафные санкции и прочие условия по кредиту.
 2. Размер задолженности, подлежащей переуступке, порядок ее обслуживания и возврата.
 3. Дата перевода долга и срок, в который новый заемщик обязан рассчитаться по займу.

При смене заемщика заключение трехсторонней переуступки является наиболее предпочтительным вариантом. При составлении документов без участия кредитора важно зафиксировать все существенные условия, без которых соглашение может быть признано недействительным в судебном порядке: используйте образец договора переуступки долга , представленный на нашем сайте.

Уступка права требования: правовые аспекты

Влада Карпова, к. э. н., консультант по вопросам учета и налогообложения

Договоры уступки права требования пользуются популярностью у субъектов хозяйствования не первый год. И всегда их налогообложение вызывало вопросы, которые во многом зависят от правовой интерпретации данных договоров. Между тем и с правовой позиции договоры уступки права требования трактуют по-разному. В связи с этим издание БУХГАЛТЕР&ЗАКОН в статье рассмотрит правовые аспекты данных договоров, с учетом позиции контролирующих органов и судов по данной проблеме.

Уступка права требования: правовая интерпретация

Согласно ч. 1 ст. 512 ГКУ передача права требования (цессия) представляет собой замену кредитора в обязательстве путем передачи им своих прав другому лицу по сделке. По итогам заключения сделки новый кредитор получает все права первоначального кредитора по обязательствам, существовавшим на момент перехода этих прав, если иное не установлено договором или законом (ч. 1 ст. 514 ГКУ).

Договор уступки права требования заключается в той же форме, что и договор, на основании которого возникло обязательство, право требования по которому передается новому кредитору (ч. 1 ст. 513 ГКУ).

По договору уступки права требования могут быть уступлены права требования по любым договорам (купля-продажа, поставка, заем, ссуда, кредит и т. д.) любым кредитором, в частности, в договоре купли-продажи:

– кредитором – продавцом товара (по требованиям касаемо оплаты поставленного товара);

– кредитором – покупателем товара (по требованиям относительно поставки товара в счет перечисленной предоплаты).

Кредитор в обязательстве не может быть заменен только в том случае, когда такой запрет установлен договором или законом (ч. 3 ст. 512 ГКУ), при этом согласие должника на замену кредитора не требуется, если иное не установлено договором или законом (ч. 1 ст. 516 ГКУ).

После заключения договора уступки права требования новому кредитору передаются все документы, подтверждающие обязательства должника, и далее ему необходимо в письменной форме уведомить должника о переходе к нему соответствующих прав.

Если должник не был письменно уведомлен о замене кредитора в обязательстве, новый кредитор несет риск наступления для него нежелательных последствий, а должник считается надлежаще выполнившим свои обязательства (ч. 2 ст. 518 ГКУ).

С правовой позиции договоры уступки права требования охарактеризовать сложно. Заслуживает внимания подход, в соответствии с которым договоры цессии не являются самостоятельным договором, а выступают предметом определенного договора (договора купли-продажи, мены, дарения права требования и т. п.).

Встречается также позиция, что по таким договорам кредитор продает другому лицу свое право требования, совершает уступку права требования, а купивший это право (новый кредитор) пытается осуществить приобретенное право.

Суды преимущественно квалифицируют договоры уступки права требования как договоры купли-продажи права требования (см. информационное письмо ВАСУ от 11.12.2013 г. № 1713/12/13-13, в котором административным судам было предписано руководствоваться определением ВАСУ от 19.11.2013 г. № К/800/17433/13 по делу № 2а-7912/12/1370). В данном решении было отмечено, что право требования как имущественный объект полностью соответствует законодательно установленным критериям, которые используются для обозначения понятия актива. Такой объект возникает в результате прошлых событий, а от его использования ожидается выгода в виде его погашения денежными средствами или другим способом.

В бухгалтерском учете оборотные активы определены как денежные средства и их эквиваленты, которые не ограничены в использовании, а также другие активы, предназначенные для реализации или потребления в течение операционного цикла или в течение двенадцати месяцев с даты баланса (п. 3 раздела І НП(С)БУ 1). При этом дебиторская задолженность признается разновидностью оборотных активов.

На основе изложенного ВАСУ пришел к выводу, что дебиторская задолженность (а следовательно, и право требования как эквивалент понятия «дебиторская задолженность») для целей налогообложения является оборотным активом, то есть товаром.

Позиция об отнесении дебиторской задолженности к товару изложена и в других судебных решениях (см., к примеру, определение ВАСУ от 01.06.2016 г. № К/800/42723/15, постановления Волынского окружного административного суда от 07.07.2016 г. по делу № 803/921/16, Черниговского окружного административного суда от 20.07.2016 г. по делу № 825/2179/15-а).

Налоговики в последнее время тоже придерживаются подхода о том, что договоры уступки права требования представляют собой договор купли-продажи права требования (см., к примеру, письма ГФСУ от 14.12.2015 г. № 26560/6/99-99-19-03-02-15, от 12.01.2016 г. № 360/6/99-99-19-03-02-15, от 06.05.2016 г. № 10161/6/99-99-15-03-02-15).

Такой вывод они делают на основании ч. 3 ст. 656 ГКУ. Указанная норма предусматривает, что предметом договора купли-продажи может быть право требования, если требование не имеет личного характера. К договору купли-продажи права требования применяются положения об уступке права требования, если другое не установлено договором или законом.

Этот подход не бесспорен, поскольку в ГКУ различаются договоры купли-продажи права требования и договоры уступки такого права. В частности, согласно положениям ч. 3 ст. 656 ГКУ: «предметом договора купли-продажи может быть право требования, если требование не имеет личного характера. К договору купли-продажи права требования применяются положения об уступке права требования, если иное не установлено договором или законом«.

Исходя из этого, можно заключить, что указанные договоры имеют различную правовую природу, так как договор уступки права требования не всегда является договором купли-продажи права требования, равно как и наоборот.

В то же время ввиду преобладания позиции об отнесении договоров уступки права требования именно к договорам купли-продажи права требования имеет смысл ориентироваться на нее.

Уступка права требования и факторинг: в чем отличия

Договоры уступки права требования и факторинга важно разграничить, поскольку факторинг относится к финансовым услугам (п. 11 ч. 1 ст. 4 Закона № 2664), которые могут оказывать только банки и юридические лица, являющиеся финансовыми учреждениями (ч. 3 ст. 1079 ГКУ). Если договор факторинга заключен лицом, не являющимся финансовым учреждением, заинтересованная сторона может попытаться признать его недействительным (см. по этому поводу, к примеру, определение ВАСУ от 16.06.2015 г. № К/800/16801/15, постановление ВХСУ от 09.08.2016 г. № 911/1079/16).

Договор факторинга тоже сложно охарактеризовать с правовой позиции, и преимущественно его трактуют как комплексный договор, элементом которого является цессия (уступка права требования) или как симбиоз кредитного договора (финансирования) и договора об оказании услуг.

В законодательных актах приводится несколько определений термина «факторинг», но суды преимущественно ориентируются на терминологию из ч. 1 ст. 1077 ГКУ. Эта норма устанавливает, что по договору факторинга (финансирования под уступку права денежного требования) одна сторона (фактор) передает или обязуется передать денежные средства в распоряжение другой стороны (клиента) за плату (любым предусмотренным договором способом), а клиент уступает или обязуется уступить фактору свое право денежного требования к третьему лицу (должнику).

На основе изложенного можно заключить, что договор факторинга представляет собой финансирование под уступку права денежного требования, отличительными признаками которого является следующие:

1) предметом договора является право денежного требования к третьему лицу;

2) фактор передает или обязуется передать в распоряжение другой стороны денежные средства;

3) услуга фактором предоставляется за плату (в т. ч. путем дисконтирования суммы долга, распределения процентов, вознаграждения, если другой способ оплаты не предусмотрен договором, на котором основывается уступка).

На эти признаки обычно обращают внимание суды при разрешении споров, связанных с интерпретацией договора уступки права требования как факторинга (см. к примеру, определения ВАСУ от 01.12.2015 г. № К/800/57994/14, Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 22.06.2016 г. по делу № 335/1154/15-ц).

Руководствуются нормами ч. 1 ст. 1077 ГКУ при квалификации договоров факторинга и контролеры (см. письмо ГФСУ от 15.06.2016 г. № 13370/6/99-99-15-02-02-15).

Итак, лица, не являющиеся финансовыми учреждениями, не имеют права заключать договоры факторинга. Поэтому важно, чтобы в договоре уступки права требования не предусматривалась плата за оказанную новым кредитором услугу по финансированию первого кредитора в счет полученного права требования. Иначе заключенный договор могут признать ничтожным.

Терминология в НКУ

Согласно пп. 14.1.255 НКУ уступка права требования – операция по переуступке кредитором прав требования долга третьего лица новому кредитору с предварительной или последующей компенсацией стоимости такого долга кредитору или без такой компенсации.

Таким образом, в данное понятие включаются операции по переуступке любым кредитором (первоначальным или следующими) любых прав требований долга третьего лица (денежных и неденежных) новому кредитору за компенсацию в любой форме (денежную и неденежную) или без таковой.

Стоит заметить, что это определение было позаимствовано из п. 1.10 Закона о НДС, в котором ранее аналогично описывалось понятие факторинга, в связи с чем возникли проблемы с обложением НДС. Дело в том, что данные терминологические изменения не были учтены в «освобождающих» от НДС нормах пп. 196.1.5 НКУ – там до сих пор используется термин «факторинг».

Напомним, что согласно пп. 196.1.5 НКУ не являются объектом налогообложения, в частности, операции по:

1) уступке прав требования по финансовым кредитам финансовых учреждений;

2) торговле за денежные средства или ценные бумаги долговыми обязательствами, за исключением операций по инкассации долговых требований и факторинга (факторинговых операций), кроме факторинговых операций, если объектом долга являются валютные ценности, ценные бумаги, в том числе компенсационные бумаги (сертификаты), инвестиционные сертификаты, ипотечные сертификаты с фиксированной доходностю, операции по уступке права требования по обеспеченными ипотекой кредитам (займам), жилищные чеки, земельные боны и деривативы.

Как видим, во второй группе операций договоры уступки права требования не упомянуты, хотя ранее (до 01.01.2011 г.) они считались факторингом и попадали под эти исключения. Очевидно, что так должно быть и после принятия НКУ, а проблемы возникли из-за терминологических нестыковок.

Налоговики в этом вопросе заняли либеральную позицию и освободили операции уступки права требования от обложения НДС под видом торговли за денежные средства или ценные бумаги долговыми обязательствами (см. письма ГНАУ от 22.02.2011 г. № 4940/7/16-1517-26, ГФСУ от 05.11.2015 г. № 23655/6/99-99-19-03-02-15, от 14.12.2015 г. № 26560/6/99-99-19-03-02-15, от 12.01.2016 г. № 360/6/99-99-19-03-02-15, от 06.05.2016 г. № 10161/6/99-99-15-03-02-15, от 15.07.2016 г. № 15298/6/99-99-15-03-02-15).

Этот подход небезупречен, поскольку понятия «уступка прав требования» и «долговые обязательства» разграничиваются в пп. 4 ч. 1 ст. 1 Закона № 2664.

Между тем из формулировок пп. 196.1.5 НКУ можно сделать вывод, что факторинговые операции включаются в понятие торговли долговыми обязательствами. А при такой интерпретации к долговым обязательствам вполне могут быть отнесены и договоры уступки права требования. Кроме того, в Законе об НДС они туда включались, а по сути в этом вопросе ничего не должно было измениться.

И все же по данной проблеме желательно получить индивидуальную налоговую консультацию по вопросу освобождения от НДС операций по конкретному договору на основании положений ст. 52 НКУ.

Также на эту тему читайте материалы издания БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 37 за 2016 год):

«Уступка права требования: учет у первоначального кредитора»;

«Уступка права требования: учет у нового кредитора»;

«Уступка права требования: учет у должника».

1. НКУ – Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI.

2. ГКУ – Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 г. № 435-IV.

3. Закон № 2664 – Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» от 12.07.2001 г. № 2664-III.

4. Закон о НДС – Закон Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.97 г. № 168/97-ВР.

5. НП(С)БУ 1 – Национальное положение (стандарт) бухгалтерского учета 1 «Общие требования к финансовой отчетности», утвержденное приказом Минфина от 07.02.2013 г. № 73.

Смотрите еще:

 • Связной банк заявление о прекращении расчетов Как закрыть счет Связной банк У каждого владельца кредитной или дебетовой пластиковой карты банка Связной есть отдельный счет в банке, на котором и хранятся используемые средства. Карта в этом случае выступает лишь в роли гибкого платежного инструмента. Если у вас […]
 • Судебный пристав воронов Крутицкий вал 18 стр 2 3 служба судебных приставов воронов и а Строева Алина Юрьевна 74995581934 Судебный пристав-исполнитель Суханова Елизавета Валерьевна 74955581925 Судебный пристав-исполнитель Фаль Дмитрий Викторович +7(499)270-59-57 Судебный пристав-исполнитель […]
 • Буклет торговля людьми Буклет торговля людьми Мова сайту: Корисні посилання: Структура Web-порталу ПошукКонтакти Департамент соціального захисту населенняпров. 9 травня, 2, м. Суми, 40000 тел. / факс (0542)60-02-08, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need […]
 • Выдел доли в натуре один вход Выделение доли в нежилом помещении Нежилое помещение в собственности на 2-хозяев по 50 процентов. Возможно ли без суда по обоюдному согласию выделить доли. При этом часть помещений ( корридоры, кухня, веранда, котельная т.д.) должны остаться в общем пользовании. Если […]
 • На каком расстоянии от границы участка можно строить колодец На каком расстоянии должен быть от забора соседа шамбо? Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на каком расстояние должен быть от забора соседа шамбо? спасибо заранее. Ответы юристов (3) 6.7* Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым […]
 • Мировой суд первомайского района ростов на дону Судебный участок № 4 Первомайского района Адрес: Ростов-на-Дону, проспект Мира, дом № 8 (посмотреть на карте Google) Электронная почта: [email protected] Время работы: понедельник, вторник, среда, четверг — 09.00-18.00, пятница — 09.00-16.45, перерыв — […]
 • Как узнать правонарушения по постановлению Как узнать правонарушения по постановлению Сервис для предоставления гражданам видеоматериалов по постановлениям об административных правонарушениях, вынесенных на основании данных, полученных со специальных технических средств автоматической фиксации нарушений на […]
 • Ск рф по воронежу Следственный Комитет РФ по Воронежской области Следственное управление Следственного комитета РФ по Воронежской области. Порядок обращения граждан Письменные обращения в управление Следственного комитета РФ по Воронежской области необходимо направлять по адресу […]