Реферат адвокат и

Реферат адвокат и

Адвокатом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи за спеціальністю юриста або помічника адвоката не менше двох років, склав кваліфікаційні іспити, одержав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та прийняв Присягу адвоката України.

Адвокат не може працювати в суді, прокуратурі, держав­ному нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби безпеки, державного управління. Адвокатом не може бути особа, яка має судимість.

Закон “Про адвокатуру” встановлює певне коло осіб, які мо­жуть набути статус адвоката, і пов’язує це з декількома чинника­ми, прямо зазначеними у коментованій статті: громадянство Укра­їни, вища юридична освіта, стаж роботи за фахом, підтвердження належного рівня знань і при наявності всіх цих ознак — отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та прий­няття Присяги адвоката України.

Стосовно громадянства України питання вирішується одно­значно: згідно з чинним законодавством ніхто інший, крім грома­дян України, не може займатися адвокатською діяльністю в нашій державі. Втрата громадянства України тягне за собою анулюван­ня свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у від­повідності зі ст. 17 Закону “Про адвокатуру”.

Протягом усього періоду дії Закону активно обговорюється пи­тання про надання можливості адвокатам інших країн здійснюва­ти адвокатську діяльність в Україні, що, в принципі, могло би бу­ти вирішено шляхом укладання відповідних міждержавних угод. Але чи є сенс у цьому? Згідно з чинним законодавством про під­приємництво громадяни інших країн можуть займатися в Україні юридичною практикою як підприємницькою діяльністю. І якщо раніше для цього необхідно було отримати ліцензію Міністерства юстиції України, у якій перераховувались усі ті самі види практи­ки, які віднесено до адвокатської діяльності, за винятком захисту в кримінальних справах, то зараз і це обмеження скасовано — від­повідно до змін, внесених до Закону України “Про підприємни­цтво” Законом від 1 червня 2000 р. № 1775-ІІІ (набрали чинності з 22 жовтня 2000 р.), ліцензування юридичної практики не передба­чається, а спеціального закону, який регулював би здійснення юридичної практики, поки що не існує. Отже, питання щодо до­пуску юристів, у тому числі адвокатів, інших країн фактично сто­сується лише здійснення захисту в кримінальному судочинстві (див. коментар до ст. 1). Законопроект про внесення змін до ч. 1 ст. 2 Закону “Про адвокатуру”, яким пропонується виключити вимогу щодо громадянства України, поданий Кабінетом Міністрів, негативно оцінений Спілкою адвокатів України. Народні депу­тати відхилили законопроект щодо змін до ст. 2 Закону “Про адво­катуру”.

Міністерство юстиції України звернулося до Спілки адвокатів із запитом щодо її ставлення до пропозиції про виключення зі ст. 2 Закону “Про адвокатуру” обмежень стосовно громадянства у зв’язку із завершенням вступу до світової організації торгівлі. Спілка, вивчивши думку адвокатів і проаналізувавши відповідне законодавство багатьох країн, які обмежують доступ іноземних адвокатів до практики у своїх країнах, а також ознайомившись з вимогами Світової організації торгівлі (СОТ) з цього питання і виходячи з наслідків приєднання України до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), дійшла висновку, що “за умов відсутно­сті в Україні законодавства про адвокатуру, яке б повністю відпо­відало міжнародним стандартам, зокрема, без створення єдиної професійної організації адвокатів і належних гарантій адвокат­ської діяльності, небезпечно вилучати з чинного законодавства обмеження щодо громадянства осіб, які займаються адвокатською діяльністю”.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури 24 травня 2002 р. ви­словила іншу думку: норму про громадянство України можна бу­ло б виключити із Закону за умови, що “особа, яка не є громадяни­ном України і бажає набути статусу адвоката, крім інших вимог, передбачених ст. 2 Закону України “Про адвокатуру”, склала б у спеціалізованому вузі іспит з державної мови, не менше 3-х років працювала б в Україні на посаді помічника адвоката, мала б в Україні постійне місце проживання та була зареєстрована як плат­ник податків”.

Адвокатом може стати лише особа, яка має вищу юридичну освіту. Згідно з Законом “Про вищу освіту” (ст. 7) в Україні вста­новлено такі освітні рівні: неповна вища освіта, базова і повна ви­ща освіта, а також освітньо-кваліфікаційні рівні (ст. 8, 24 Закону “Про вищу освіту”): молодший спеціаліст (підготовку забезпечу­ють вищі навчальні заклади першого рівня акредитації), бакалавр (підготовку забезпечують вищі навчальні заклади другого рівня акредитації), спеціаліст, магістр (підготовку забезпечують вищі навчальні заклади третього і четвертого рівнів акредитації). До вищих навчальних закладів (ст. 25) віднесено технікуми, училища (перший рівень акредитації), коледжі (другий рівень акредитації), університети, академії, інститути (третій, четвертий рівні в за­лежності від наслідків акредитації).

Згідно зі ст. 8 Закону “Про вищу освіту” до неповної вищої ос­віти віднесено підготовку молодшого спеціаліста, до базової — ба­калавра, а до повної вищої освіти – спеціаліста і магістра. Вста­новлено, що спеціаліст — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка здобула повну вищу освіту та набула спеціаль­них умінь і знань, достатніх для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності (ч. З ст. 8), а магістр — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка здобула повну вищу освіту, набула спеціальних умінь та знань, достатніх для виконання професійних завдань та обо­в’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професій­ної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному ви­ді економічної діяльності (ч. 4 ст. 8).

Якщо проаналізувати освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) випускника вищого навчального закладу та освітньо-про­фесійну програму підготовки (ОПП), які затверджуються уповно­важеним органом відповідно з Законом (ст. 13), можна зробити висновок, що для здійснення адвокатської діяльності недостатньо базової вищої освіти, тобто освітньо-кваліфікаційного рівня — ба­калавр. За характеристикою освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста, яка складається із спеціальних дисциплін та різних видів практичної підготовки, саме цей рівень є достатнім для заняття адвокатською діяльністю, що підтверджується скла­данням кваліфікаційного іспиту відповідно до затвердженої Ви­щою кваліфікаційною комісією адвокатури Програми складання кваліфікаційних іспитів особами, які виявили намір отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Згідно з Переліком напрямів та спеціальностей, за якими здій­снюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за від­повідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженим по­становою Кабміну від 24 травня 1997 р. № 507, за напрямом підготовки “право” (0601) є дві спеціальності — правознавство та правоохоронна діяльність. Будь-яких інших спеціальностей з права чинним законодавством не передбачено. Усі інші спеціаль­ності не належать до напряму “право”, а тому особи, які мають диплом із зазначеною в них спеціальністю за іншим ніж “право” шифром і іншою ніж “правознавство” і “правоохоронна діяль­ність” спеціальністю, не вважаються юристами і не можуть до­пускатися до роботи, яка потребує вищої юридичної освіти, що прямо зазначено в Законі щодо адвокатів. Наприклад, спеціаль­ність “міжнародне право” належить до напряму підготовки “між­народні відносини” (код 0304), а не до напряму підготовки “пра­во” (код 0601).

На жаль, у документах про вищу юридичну освіту (та в рекламі деяких навчальних закладів) можна зустріти інші назви спеціаль­ностей, наприклад, “юрист-економіст”, “юрист-правозахисник”, “господарське право” тощо, що слід вважати порушенням чинно­го законодавства.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури встановила, що особи, які допускаються до складання кваліфікаційного іспиту для отри­мання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, мають пред’явити диплом про вишу освіту вузу не нижче III рів­ня акредитації. Це рішення слід обов’язково уточнити, оскільки згідно зі ст. 24 Закону “Про вищу освіту” вищий навчальний заклад третього рівня акредитації здійснює підготовку фахівців не тільки освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, а й “бакалавр”, тому слід було б встановити певний освітньо-кваліфікацій­ний рівень, необхідний для допуску до складання кваліфікаційних іспитів, який не може бути нижчим за рівень “спеціаліст” та під­тверджуватись дипломом державного зразка, виданим вищим навчальним закладом, що отримав акредитацію щонайменш за III рівнем. У кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури виникають питання щодо диплому, що подається особою, яка ба­жає складати кваліфікаційний іспит. Закон “Про вищу освіту” встановлює, що здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем засвідчується дипло­мом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України. Вищий навчальний заклад має право видавати документ про вищу освіту державного зразка тільки з акредитованого напряму (спе­ціальності), що підтверджується видачею сертифіката (ст. 28). От­же, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії не можуть відмовляти у допуску до кваліфікаційного іспиту, якщо подається диплом державного зразка будь-якого вищого навчального закладу зі спе­ціальності “Правознавство” або “Правоохоронна діяльність”. При цьому слід особливо підкреслити, що право на складання іспиту не може ставитися у залежність від вищого навчального закладу, що його закінчив претендент.

Права и обязанности адвоката

Главная > Реферат >Государство и право

Права и обязанности адвоката

Введение. 2 1. Полномочия адвоката. Его права и обязанности. 4 2. Ограничения в правах адвоката. 8 3. Адвокатская тайна.

10 4. Этика адвоката. 13 Заключение. 15 Список литературы. 17 Введение. Адвокатура – это важнейший правовой институт любого государства, стоящий на защите прав и законных интересов граждан и их объединений.

От того, на сколько она сильна, организованна, законодательно защищена, в значительной степени зависит уверенность каждого гражданина в своем благополучии, в успехе предпринимательства. В России отношение к адвокатуре и адвокату было и подчас остается в определенной степени негативным. Адвокат часто воспринимается как лицо, защищающее преступника или неправое дело предпринимателя. Между тем главное предназначение адвокатуры состоит в оказании юридической помощи всему обществу и его членам и защите прав и свобод. Адвокат защищает закон от произвола, а поэтому деятельность адвоката отвечает как интересам конкретного гражданина или организации, так и публично-правовым интересам государства и общества.

Адвокатура – это профессиональное объединение граждан, осуществляющее в установленном законом порядке защиту на предварительном следствии, дознании, в суде по уголовным делам, кроме того, осуществляющее представительство интересов истцов и ответчиков по гражданским делам. Адвокатура является общественной самоуправляющейся организацией, призванной на основе закона оказывать населению и организациям юридическую помощь путем консультирования по правовым вопросам, составления разного рода документов и деловых бумаг. Адвокатской деятельностью является юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе физическим и юридическим лицам путем правового консультирования, организации защиты или представительства интересов в конституционном, гражданском, арбитражном, административном и уголовном судопроизводстве, предоставления иных видов юридической помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Адвокатура выполняет правоохранительные функции, однако, она не является правоохранительным органом, т.к.

у адвоката нет полномочий по принуждению за соблюдением чьих-либо прав, он действует на принципиально иной основе: в уголовном процессе он — защитник, т.е. защищает, а в гражданском судопроизводстве он – представитель, т.е. представляет интересы той или иной стороны.

Обращая внимание в своих ходатайствах на грубые нарушения законности, допущенные сотрудниками милиции или следователями, адвокаты способствуют не только устранению ошибок по конкретному делу, но и улучшению стиля работы правоохранительных органов. Адвокатура представляет собой достаточно сложную социальную систему как по характеру выполняемых задач, так и по формам и видам образующих структур, по взаимоотношениям с правоохранительными органами и клиентами, широкому полю деятельности особенностям правового и этического регулирования. Принятие нового ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» устранило много противоречий в работе адвокатов, хотя и не решило всех проблем. Закон предоставляет адвокатам возможность выбора между различными организационными формами деятельности, освещает скрытые проблемы современной адвокатуры, формы и методы её деятельности в условиях серьёзных социальных перемен в жизни общества. 1. Полномочия адвоката.

Его права и обязанности. Полномочия адвоката, участвующего в качестве представителя, доверителя в конституционном, гражданском и административном судопроизводстве, а также в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях, регламентируются соответствующим процессуальным законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных федеральным законом, адвокат должен иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским образованием. Форма ордера утверждается федеральным органом юстиции. В иных случаях адвокат представляет доверителя на основании доверенности.

Никто не вправе требовать от адвоката и его доверителя предъявления соглашения об оказании юридической помощи для вступления адвоката в дело. Адвокат в праве: 1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать и получать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций. Указанные органы и организации обязаны в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, выдавать адвокату указанные документы или их заверенные копии; 2) опрашивать лиц (с их согласия), предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, по которому адвокат выступает в качестве защитника, представителя либо консультанта; 3) собирать и представлять предметы, которые могут быть признаны вещественными доказательствами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 4) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи; 5) беспрепятственно встречаться со своим клиентом наедине (в том числе в период его содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность; 6) фиксировать с помощью технических средств или иным законным способом информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат выступает в качестве защитника или представителя, соблюдая при этом государственную и иную охраняемую законом тайну; 7) совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Принадлежность к адвокатуре накладывает налицо, стоящее в ней, обязанность в своей деятельности точно и неуклонно соблюдать требования действующего законодательства, использовать все предусмотренные законом средства и способ защиты прав и законных интересов граждан и организаций, обратившихся к нему за помощью. Адвокат обязан добросовестно оказывать юридическую помощь, должен быть образцом моральной чистоты и безукоризненного поведения, постоянно повышать свою деловую квалификацию, активно участвовать в пропаганде прав Иванов В.

Н. Помощь адвоката предприятиям и гражданам. – М. 2003. С. 270. Адвокат, работая по уголовным и гражданским делам, должен быть объективным и беспристрастным.

Для соблюдения этих условий закон устанавливает, что адвокат не вправе принять поручение об оказании юридической помощи в случаях: 1) если он по данному делу оказывает или ранее оказывал юридическую помощь, и эти интересы противоречат интересам лица , обратившегося с просьбой о ведении дела; 2) участвовал в качестве судьи, прокурора, следователя, лица, производившего дознание, эксперта, специалиста, переводчика, свидетеля или понятого; Права и обязанности адвоката

3) если в расследовании или рассмотрении дела принимает участие должностное лицо, с которым адвокат состоит в родственных отношениях. Обязанности адвоката определен Законом об адвокатуре и вытекают из предоставленных ему прав. Исходя из прав, которыми наделен адвокат при осуществлении своей профессиональной деятельности, он обязан: 1) отстаивать права и законные интересы доверителя честно, разуно и добросовестно всеми не запрещенными законодательством РФ средствами; 2) если участие адвоката в роли защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда является обязательным, — должен исполнять требования закона и в специально предусмотренных законом случаях оказывать юридическую помощь бесплатно; 3) постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию; 4) соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта РФ, Федеральной палаты адвокатов РФ, принятые в пределах их компетенции; 5) ежемесячно отчислять за счет получаемого вознаграждения средства на общие нужды адвокатской палаты в порядке и в размерах, которые определяются собранием (конференцией) адвокатов адвокатской палаты соответствующего субъекта РФ, а также отчислять средства на содержание соответствующего адвокатского кабинета, соответствующей коллегии адвокатов или соответствующего адвокатского бюро в порядке и в размерах, которые установлены адвокатским образованием; 6) в исключительных случаях – бесплатно оказывать помощь отдельным категориям граждан. От выполнения этой обязанности адвокат не вправе отказываться, так как такое положение четко регламентировано в законодательстве. Законом предусмотрено, что адвокат обязан осуществлять страхование риска своей профессиональной имущественной ответственности, однако этот пункт Закона вступает в силу только с 1 января 2007 года.

Адвокаты в своей деятельности обязаны неукоснительно соблюдать требования и положения законов, правомернее требования государственных органов и должностных лиц, осуществляющих правоприменение и правосудие. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей адвокат несет дисциплинарную, административную и уголовную ответственность, предусмотренную российким законодательством. 2. Ограничения в правах адвоката. Ограничение прав адвоката закреплены в ст. 6 Законе об адвокатуре, где указано, что адвокат не вправе: 1) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер.

Адвокат и доверитель обязаны самостоятельно определять объем представленных полномочий и границы обязанностей. Если адвокат совершил незаконные действия, от он не вправе слаться на незнание действующего законодательства, так как его назначение заключается в том, чтобы оказывать правовую помощь своему доверителю в соответствии с национальным законодательством и международными правовыми актами. Если адвокат допускает такое, то его действия будут оценены как соучастие в преступлении; 2).давать устные и письменные консультации лицам, которые подготавливают совершение преступления (о возможных способах совершения, уничтожения или сокрытия следов преступления, предоставлять информацию о средствах и орудиях, иным образом содействовать лицам в реализации их преступного замысла). Такое деяние адвоката будет носить характер преступления, за которое предусматривается уголовная ответственность.

3) незаконным является участие адвоката в даче взятки должностному лицу, осуществляющему уголовное судопроизводство, а также согласие на предположения лица совершить преступление против правосудия; 4) адвокат не вправе принимать поручение, если действия по его исполнению приведут к нарушению норм административного законодательства (посягательство на институты государственной власти: неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава-исполнителя; невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего административное производство). Под поручениями, носящими заведомо незаконный характер, понимаются поручения, в результате исполнения которых адвокат будет вынужден нарушать нормы действующего законодательства. На представителя и адвоката наложен запрет негласного сотрудничества с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. В случае допущения такого сотрудничества будет нарушаться один из основополагающих конституционных принципов – тайна личной жизни. Также при сотрудничестве с оперативными сотрудниками последние могли бы влиять на правозащитную деятельность адвоката и понуждать его действовать в пользу государства, игнорируя при этом интересы своего доверителя.

3. Адвокатская тайна. Понятие «адвокатская тайна» используются для определения характера отношений между адвокатом и его клиентами. Понятие адвокатской тайны раскрывает Закон об адвокатуре, который закрепляет, что «адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю». Нормы закона призваны гарантировать обвиняемому и его близким, пользующимся помощью адвоката, уверенность в конфиденциальности обсуждаемых сведений и возможность свободно излагать адвокату все, что необходимо для защиты их интересов в процессе судопроизводства. Кодекс профессиональной этики адвоката называет адвокатскую тайну иммунитетом доверителя.

Профессиональная тайна является безусловным приоритетом деятельности адвоката. Срок хранения полученных адвокатом от доверителя сведений законом не ограничивается ни во времени, ни по кругу лиц. Только доверитель имеет право освободить адвоката от обязанности хранить тайну. Но из этого правила допускается исключение: без согласия доверителя адвокат вправе использовать сообщенные ему сведения в объеме, который он считает разумно необходимым для обоснования своей позиции. Тайна хранения сведения распространяется на: 1) факт самого обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей; 2) все доказательства и документы, собранные и используемые адвокатом в ходе подготовки к делу; 3) сведения, полученные адвокатом от доверителей и их родственников; 4) информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе оказания юридической помощи; 5) содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю или ему предназначенных; 6) все адвокатское производство по делу; 7) условия соглашения об оказании юридической помощи, включая денежные расчеты между адвокатом и доверителем; 8) другие сведения, связанные с оказанием юридической помощи.

В соответствии с Законом об адвокатуре и Уголовно-процессуальным кодексом суд не вправе привлечь адвоката в качестве свидетеля и обязать его давать показания об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с исполнением профессиональных обязанностей. В отношениях с клиентом адвокат должен сохранять конфиденциальность независимо от того, является ли клиент постоянным или обратился за оказанием юридической помощи впервые. Эта обязанность не ограничивается моментом прекращения оказания правовой помощи клиенту, а продолжает действовать после прекращения взаимоотношений по юридическим вопросам Смоленский М. Б. Адвокатура в Российской Федерации.

– М. 2004. С. 288. Защитнику открываются сведения, которые доверитель при обычных обстоятельствах предпочел бы скрыть. Сохранение адвокатской тайны гарантируется законом. Действующее законодательство, закрепляющее положение адвокатов в России, содержит положения, гарантирующие независимость адвокатской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов, чтобы исключит случаи, когда адвокат, ведущий дело, мешает следователю, прокурору совершать незаконные действия в отношении подозреваемого (обвиняемого, подсудимого), и они, желая избавиться от «неудобного» адвоката, оказывают на него «воздействе».

Требование соблюдать профессиональную тайну адвокатом, носит абсолютный характер. Однако разглашение информации, необходимой для предотвращения преступления, будет законным, только если у адвоката имеются достаточные и достоверные основания полагать, что существует реальная опасность совершения преступления. Адвокатская тайна неприкосновенна, и всякие попытки завладеть ею являются серьезным нарушением законности, направленным на подрыв доверия адвокатуре. Все притязании следователей и прокуроров на вторжение в сферу адвокатской тайны, осмотры и изъятия документов в юридических консультациях должны быть пресечены под страхом уголовной ответственности. 4. Этика адвоката.

Адвокаты Российской Федерации в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в целях поддержания профессиональной чести, развития традиций российской (присяжной) адвокатуры и, сознавая нравственную ответственность перед обществом, принимают настоящий Кодекс профессиональной этики адвоката. Существование и деятельность адвокатского сообщества невозможны без соблюдения корпоративной дисциплины и профессиональной этики, заботы адвокатов о своих чести и достоинстве, а также об авторитете адвокатуры. Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, основанные на нравственных критериях и традициях адвокатуры, а также на международных стандартах и правилах адвокатской профессии.Адвокаты вправе в своей деятельности руководствоваться нормами и правилами Общего кодекса правил для адвокатов стран Европейского Сообщества постольку, поскольку эти правила не противоречат законодательству об адвокатской деятельности и адвокатуре и положениям Кодекса Если сложившаяся ситуация не урегулирована законом или кодексом этики, адвокат обязан соблюдать сложившуюся в адвокатуре обычаи и традиции, соответствующие общим принципам нравственности и моральных ценностей в обществе. При неуверенности адвоката в том, как поступить в конкретной сложной этической ситуации, он имеет право обратится в совет соответствующей адвокатской палаты субъекта РФ за разъяснением и предложением вариантов действий Андреева С.

В. Адвокатура. – СПб., 2005. С. 208. Основу взаимоотношений адвоката с клиентом составляет доверие.

С первых минут общения с адвокатом клиент должен понять, что перед ним не судья, а помощник, и у него нет оснований не быть откровенным с адвокатом. Консультируя клиента, адвокат должен помнить, что его задача – не только дать правильный совет, но и убедиться, что этот совет правильно понят. Совет адвоката должен быть понятным и четким, ясно выражающим то, что адвокат откровенно думает по поводу плюсов и минусов рассматриваемой ситуации, а также возможных результатов судебного рассмотрения спора Барщевский М. Ю. Адвокатская этика.

– М. 2003. С. 60. Адвокат не вправе иметь свою позицию защиты, не согласовав ее с клиентом, какой бы правильно она ни была. И не может признать вину своего подзащитного, если тот ее отрицает. Адвокату следует проявлять повышенное внимание к подзащитному, который находится под стражей, поскольку арестованный пребывает в состоянии не только социальной, но и физической изоляции, лишен обычной обстановки, связей, изменен его привычный уклад жизни, он испытывает нравственные и физические страдания, связаннее с лишением свободы, что, несомненно, влияет на его психику и оценку реальной действительности.

В случае возникновении конфликта интересов между клиентами или с самим адвокатом необходимо отказаться от защиты. Заключение. Адвокатура служит важным инструментом укрепления обратной связи от общества к государству. В связи с этим необходимо расширять самостоятельность, права и ответственность адвокатуры. Сейчас компетенция органов государственного управления по руководству адвокатурой существенно ограничена.

Исключены полномочия отчислять и исключать адвокатов из коллегии, отменять постановления президиума об отказе в приеме в коллегию, а также об исключении из коллегии, отменять решения Общего собрания коллегии и постановления президиума, утверждать вновь избранных председателя и заместителей председателя президиума коллегии и др. Однако наряду с этим все центральные и местные органы управления юстицией вправе издавать инструкции по вопросам деятельности адвокатуры, устанавливать порядок оказания адвокатами юридической помощи, порядок оплаты труда адвокатов и порядок организации и прохождения стажировки лицами, желающими быть принятыми в коллегию. Спрос на юридические услуги резко возрос, особенно со стороны предпринимателей, но специалистов-адвокатов в сфере рыночной экономики явно недостаточно. Свободные места стали занимать разного рода юридические фирмы, компетентность которых не всегда отвечает современным требованиям. Необходимо также, чтобы вопрос о привлечении адвокатов к ответственности был изъят из компетенции тех конкретных работников правоохранительных органов, с которыми данный адвокат сталкивается по конкретному делу.

Целесообразно ввести в законодательство в качестве гарантии профессиональной независимости адвоката норму, запрещающую органу, в непосредственном ведении которого находится дело, по которому адвокат осуществляет защиту, проводить в отношении этого адвоката проверку и возбуждать против него административное или уголовное преследование. Если же в действиях адвоката содержится административное или уголовно наказуемое правонарушение, то вопрос о привлечении его к ответственности необходимо согласовывать с президиумом коллегии адвокатов, без согласия которой привлечение к ответственности не должно иметь место.

Отсутствие гарантий профессиональной неприкосновенности адвоката, опасающегося «отмщения» со стороны своего непосредственного процессуального противника, является одним из факторов неэффективной защиты. Итак, многие положения действующего закона не позволяют адвокатам в полной мере стать свободными и независимыми, организовать свою фирму, бюро. Каждый шаг коллегий регламентирован, их деятельность абсолютно не отвечает даже минимальным международным стандартам. Список литературы. 1. Конституция Российской Федерации 2. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» № 63-ФЗ от 31.05.2002 г.

Смотрите еще:

  • Мировой суд азнакаевского района Мировой суд азнакаевского района 17.08.1964 года рождения, уроженец с. Суюндук Азнакаевского района РТ. Образование . В 1991 году окончил Дагестанский государственный университет г. Махачкалы. Трудовая деятельность. После окончания обучения служил в системе МВД РТ. […]
  • Ст 17 12 коап рф Статья 17.12. Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов СТ 17.12 КоАП РФ 1. Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой […]
  • Основания государственной регистрации прав недвижимое имущество Статья 17. Основания для государственной регистрации прав Статья 17. Основания для государственной регистрации прав См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 17 настоящего Федерального закона Информация об изменениях: Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. N […]
  • Нужно ли регистрировать название магазина Как зарегистрировать название магазина? Руководитель Управления правовой защиты, Патентный поверенный № 1947 Патентный поверенный № 1947. Более 17 лет юридической практики. Чтобы обеспечить юридическую защиту названия магазина, его нужно зарегистрировать. […]
  • Мировой суд рт Мировой суд рт Судебный участок мирового судьи №2 г. Кызыла Республики Тыва Общие новости Аппарат мирового судьи МИРОВОЙ СУДЬЯ Оюн Максим Маадырович Помощник мирового судьи Шарбии Айыраа Артуровна Телефон: 8 (39422) 6-44-50 СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ Дандар Чинчи […]
  • Получить рвп краснодар Подача анкет на квоту РВП в 2018 году! 3 октября 2018 г. Информируем иностранных граждан что осенью 2018 года анкеты на квоту будут принимать в октябре - 10, 11, 12 числа с 14 до 17 часов в ноябре - 14, 15, 16 числа с 14 до 17 часов Анкеты будут принимать в указанные […]
  • Двойное гражданство пенсии ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО НОВЫЙ ЗАКОН О ПЕНСИЯХ Подписка на новости Письмо для подтверждения подписки отправлено на указанный вами e-mail. 15 мая 2015 В Новосибирской области проживают получатели пенсии, имеющие двойное гражданство. По сообщению управления Федеральной […]
  • Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидий Проект Приказа Министерства транспорта РФ "Об утверждении формы Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, имеющих общегосударственное […]