Ст 107 гражданский кодекс

Содержание:

Цивільний кодекс України (ЦКУ). Науково-практичний коментар.

Статья 107. Стаття 107. Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення

1. Кредитор може вимагати від юридичної особи, що припиняється, виконання зобов’язань якої не забезпечено, припинення або дострокового виконання зобов’язання, або забезпечення виконання зобов’язання, крім випадків, передбачених законом.

2. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

3. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про її припинення, крім випадків, встановлених законом.

Підписані головою і членами комісії з припинення юридичної особи та затверджені учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про припинення юридичної особи, примірники передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, за місцем її державної реєстрації, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи — правонаступника, за місцем її державної реєстрації.

4. Порушення положень частин другої та третьої цієї статті є підставою для відмови у внесенні до єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи та державній реєстрації створюваних юридичних осіб — правонаступників.

5. Юридична особа — правонаступник, що утворилася внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями юридичної особи, що припинилася, які згідно з розподільчим балансом перейшли до іншої юридичної особи — правонаступника. Якщо юридичних осіб — правонаступників, що утворилися внаслідок поділу, більше двох, таку субсидіарну відповідальність вони несуть солідарно.

6. Якщо правонаступниками юридичної особи є декілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов’язків юридичної особи, що припинилася, неможливо, юридичні особи — правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами юридичної особи, що припинилася. Учасники (засновники) припиненої юридичної особи, які відповідно до закону або установчих документів відповідали за її зобов’язаннями, відповідають за зобов’язаннями правонаступників, що виникли до моменту припинення юридичної особи, у такому самому обсязі, якщо більший обсяг відповідальності учасників (засновників) за зобов’язаннями правонаступників не встановлено законом або їх установчими документами.

1. Після прийняття рішення про припинення юридичної особи її учасники, суд або орган, що прийняв рішення про припинення, публікують про це повідомлення у спеціалізованих засобах масової інформації. Це надає кредиторам можливість вчасно скористатися наданим їм правом, а саме: звернутися до юридичної особи з вимогою про припинення або дострокове виконання зобов’язань. Вказане положення може стосуватися різного роду зобов’язань, як грошових, майнових, так и стосовно дострокового виконання робіт і послуг.

Законом України від 24.07.2009 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків» у частину 1 коментованої статті були внесені зміни, завдяки яким право кредитора юридичної особи, що припиняється, вимагати припинення або дострокового виконання зобов’язань перестало бути абсолютним. Встановлено, що випадки, коли кредитор буде позбавлений такого права, можуть бут передбачені законом. В якості прикладу таких передбачень можна навести ст. 26 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої «у разі реорганізації банку шляхом перетворення до таких правовідносин не застосовуються норми законодавства щодо припинення юридичної особи. Під час проведення реорганізації банку шляхом перетворення кредитори не мають права вимагати від банку припинення чи дострокового виконання зобов’язання». Також ч. 7 ст. 80 цього Закону визначено, що «Тимчасовий адміністратор вживає заходів, передбачених програмою фінансового оздоровлення банку, в тому числі відступлення права вимоги, переведення боргу чи реорганізацію банку, без повідомлення та отримання згоди акціонерів, боржників, кредиторів (вкладників) банку. Акціонери, кредитори (вкладники) банку не мають права вимагати припинення або дострокового виконання зобов’язань банку та відшкодування їм збитків при виконанні заходів, передбачених програмою фінансового оздоровлення банку».

2. Вимоги кредиторів повинні бути виражені у письмовій формі. Протягом не менше ніж два місяці з моменту розміщення повідомлення про припинення юридичної особи в засобах масової інформації, комісія з припинення юридичної особи розглядає подані до неї вимоги кредиторів. Вона має право задовольняти чи відхиляти заявлені вимоги. За результатами своєї діяльності комісія складає передавальній акт (у разі злиття. приєднання, перетворення), або розподільчий баланс (у разі поділу). Вказані документи мають обов’язково містити положення про правонаступництво, щодо всіх зобов’язань юридичної особи, що припиняється, а також стосовно її всіх боржників та кредиторів включаючи зобов’язання, які оспорюються.

3. Після остаточного завершення роботи комісії з передавальним актом чи розподільчим балансом, комісія передає відповідний документ на затвердження учасникам юридичної особи або органу що прийняв рішення про припинення юридичної особи. Потім відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 року N 755-IV до органу, що здійснює реєстрацію, за місцем реєстрації відповідної юридичної особи, передається пакет документів, а саме:

1. Реєстраційна картка на проведення реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення;

2. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

3. Оригінал установчих документів;

4. Нотаріально посвідчена копія передавального акта, якщо припинення здійснюється в результаті злиття, приєднання або перетворення, або нотаріально посвідчену копію розподільчого балансу, якщо припинення здійснюється в результаті поділу;

5. Довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають достроковому зберіганню;

6. Документ про узгодження плану реорганізації з органом державної податкової служби;

7. Довідку органу державної податкової служби про зняття з обліку як платника податків;

8. Довідку органу Пенсійного фонду України про зняття з обліку;

9. Довідки органів фондів соціального страхування про зняття з обліку;

10. Додатково подається висновок аудитора щодо достовірності та повноти передавального акта або розподільчого балансу;

В результаті перетворення документи, які передбачені п. 5 — п. 9, не подаються.

4. Незатвердження учасниками юридичної особи або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, передавального акта чи розподільчого балансу або недотримання вимог стосовно нотаріальної форми документів тягне за собою відмову у внесенні до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи та державної реєстрації створюваних юридичних осіб — правонаступників.

5. Припинення юридичної особи шляхом поділу спричиняє створення кількох нових юридичних осіб — правонаступників. Якщо в цьому разі неможливо встановити правонаступника щодо конкретних обов’язків юридичної особи, що припинилася — правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами юридичної особи, що припинилась, тобто кредитори мають право звернути стягнення на майно всіх правонаступників, частини їх або одного з них.

Гражданский кодекс Украины (ГК Украины) с комментариями к статьям

Стаття 107. Порядок прекращения юридического лица путем слияния, присоединения, разделения и преобразования

1. Кредитор може вимагати від юридичної особи, прекращается, выполнение обязательства ‘ язань которой не обеспечено, прекращения или досрочного исполнения обязательства ‘ Обязательства, или обеспечения выполнения обязательства ‘ Обязательства, кроме случаев, предусмотренных законом.

2. После окончания срока для пред ‘ явления требований кредиторами и удовлетворения или отклонения этих требований комиссия по прекращению юридического лица составляет передаточный акт (в случае слияния, присоединения или преобразования) или распределительный баланс (в случае деления), которые должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательства ‘ язань юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства ‘ Обязательства, оспариваемые сторонами.

3. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются участниками юридического лица или органом, принявшим решение о его прекращении, кроме случаев, установленных законом.

Подписанные председателем и членами комиссии по прекращению юридического лица и утверждены участниками юридического лица или органом, принявшим решение о прекращении юридического лица, экземпляры передаточного акта и распределительного баланса передаются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица, которое прекращается, по месту его государственной регистрации, а также в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица — правопреемника, по месту его государственной регистрации.

4. Нарушение положений частей второй и третьей настоящей статьи является основанием для отказа во внесении в единый государственный реестр записи о прекращении юридического лица и государственной регистрации создаваемых юридическим лицам — правопреемникам.

5. Юридическое лицо — правопреемник, образовавшееся в результате разделения, несет субсидиарную ответственность по обязательства ‘ язаннями юридической лица, которое прекратилось, которые согласно распределительному балансу перешли к другому юридическому лицу — правопреемнику. Если юридических лиц — правопреемников, образовавшихся в результате разделения, более двух, такую определить правопреемника по конкретным обязанности ‘ связей юридического лица, которое прекратилось, невозможно, юридические лица — правопреемники несут солидарную ответственность перед кредиторами юридического лица, которое прекратилось. Участники (учредители) прекращенного юридического лица, в соответствии с законом или учредительными документами отвечали за ее обязательства ‘ язаннями, отвечают за обязательства ‘ язаннями правопреемников, возникшие до момента прекращения юридического лица, в том же объеме, если больший объем ответственности участников (учредителей) по обязательства ‘ язаннями правопреемников не установлено законом или их учредительными документами.

1. После принятия решение о прекращении юридического лица его участники, суд или орган, принявший решение о прекращении, публикуют об этом сообщение в специализированных средствах массовой информации. Это дает кредиторам возможность вовремя воспользоваться предоставленным им правом, а именно: обратиться к юридическому лицу с требованием о прекращении или досрочном исполнении обязательства ‘ язань. Указанное положение может касаться различного рода обязательства ‘ язань, как денежных, имущественных, так и относительно досрочного выполнения работ и услуг.

Законом Украина от 24.07.2009 г. » О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков » в часть 1 комментируемой статьи были внесены изменения, благодаря которым право кредитора юридического лица, которое прекращается, требовать прекращения или досрочного исполнения обязательства ‘ язань перестало быть абсолютным. Установлено, что случаи, когда кредитор будет лишен такого права, могут бут предусмотренные законом. В качестве примера таких предсказаний можно привести ст. 26 Закона Украины » О банках и банковской деятельности «, согласно которой » в случае реорганизации банка путем преобразования к таким правоотношениям не применяются нормы законодательства относительно прекращения юридического лица. При проведении реорганизации банка путем преобразования кредиторы не имеют права требовать от банка прекращения или досрочного исполнения обязательства ‘ Обязательства «. Также ч. 7 ст. 80 этого Закона определено, что » Временный администратор принимает меры, предусмотренные программой финансового оздоровления банка, в том числе уступки требования, перевода долга или реорганизацию банка, без уведомления и получения согласия акционеров, должников, кредиторов (вкладчиков) банка. Акционеры, кредиторы (вкладчики) банка не имеют права требовать прекращения или досрочного исполнения обязательства ‘ язань банка и возмещения им убытков при выполнении мероприятий, предусмотренных программой финансового оздоровления банка «.

2. Требования кредиторов должны быть выражены в письменной форме. Течение не менее двух месяцев с момента размещения сообщения о прекращении юридического лица в средствах массовой информации, комиссия по прекращению юридического лица рассматривает представленные к ней требования кредиторов. Она имеет право удовлетворять или отклонять заявленные требования. По результатам своей деятельности комиссия составляет передающей акт (в случае слияния. присоединения, преобразования) или распределительный баланс (в случае деления). Указанные документы должны заполнить ‘ обязательно содержать положения о правопреемстве, по всем обязательства ‘ язань юридического лица, которое прекращается, а также в отношении ее всех должников и кредиторов включая обязательства ‘ Обязательства, которые оспариваются.

3 . После окончательного завершения работы комиссии по передаточному акту или разделительному балансу, комиссия передает соответствующий документ на утверждение участникам юридического лица или органа принявшего решение о прекращении юридического лица. Затем в соответствии с Законом Украины » О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей » от 15.05.2003 года N 755-IV в орган, осуществляющий регистрацию, по месту регистрации соответствующего юридического лица, передается пакет документов, а именно:

1 . Регистрационная карточка на проведение регистрации прекращения юридического лица в результате слияния, присоединения, разделения или преобразования

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица

3. Оригинал учредительных документов

4. Нотариально удостоверенная копия передаточного акта, если прекращение осуществляется в результате слияния, присоединения или преобразования, или нотариально удостоверенную копию распределительного баланса, если прекращение осуществляется в результате разделения

5. Справку архивного учреждения о принятии документов, которые согласно закону подлежат досрочному хранению

6. Документ о согласовании плана реорганизации с органом государственной налоговой службы

7. Справку органа государственной налоговой службы о снятии с учета в качестве налогоплательщика

8. Справку органа Пенсионного фонда Украины о снятии с учета

9. Справки органов фондов социального страхования о снятии с учета

10. Дополнительно подается вывод аудитора о достоверности и полноте передаточного акта или разделительного баланса;

В результате преобразования документы, предусмотренные п. 5 — п. 9, не подаются.

4. Неутверждение участниками юридического лица или органом, принявшим решение о прекращении юридического лица, передаточного акта или разделительного баланса или несоблюдение требований по нотариальной формы документов влечет за собой отказ во внесении в Единый государственный реестр записи о прекращении юридического лица и государственной регистрации создаваемых юридических лиц — правопреемникам.

5. Прекращение юридического лица путем разделения приводит создание нескольких новых юридических лиц — правопреемников. Если в этом случае невозможно установить правопреемника по конкретным обязанности ‘ связей юридического лица, которое прекратилось — Правопреемники несут солидарную ответственность перед кредиторами юридического лица, прекратилась, т.е. кредиторы вправе обратить взыскание на имущество всех правопреемников, части их или одного из них.

Статья 107 ГК РФ. Понятие производственного кооператива (действующая редакция)

Это старая редакция документа

1. Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Законом и учредительными документами производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. Производственный кооператив является коммерческой организацией.

2. Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, предусмотренных законом о производственных кооперативах и уставом кооператива.

3. Фирменное наименование кооператива должно содержать его наименование и слова «производственный кооператив» или «артель».

4. Правовое положение производственных кооперативов и права и обязанности их членов определяются в соответствии с настоящим Кодексом законами о производственных кооперативах.

Стаття 107. Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення

1. Кредитор юридичної особи, що припиняється, може вимагати від неї припинення або дострокового виконання зобов’язання.

2. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

3. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про її припинення.

Нотаріально посвідчені копії передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи, що припиняється, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи правонаступника.

4. Порушення положень частин другої та третьої цієї статті є підставою для відмови у внесенні до єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи та державній реєстрації створюваних юридичних осіб- правонаступників.

5. Якщо правонаступниками юридичної особи є кілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов’язків юридичної особи, що припинилася, неможливо, юридичні особи- правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами юридичної особи, що припинилася.

Український юридичний портал

1. Кредитор юридичної особи, що припиняється, може вимагати від неї припинення або дострокового виконання зобов’язання, крім випадків, передбачених законом.

2. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

3. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про її припинення.

Нотаріально посвідчені копії передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи, що припиняється, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи правонаступника.

4. Порушення положень частин другої та третьої цієї статті є підставою для відмови у внесенні до єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи та державній реєстрації створюваних юридичних осіб — правонаступників.

5. Якщо правонаступниками юридичної особи є кілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов’язків юридичної особи, що припинилася, неможливо, юридичні особи — правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами юридичної особи, що припинилася.

(Із доповненнями, внесеними згідно із
Законом України від 24.07.2009 р. N 1617-VI)

1. Після прийняття рішення про припинення юридичної особи її учасники, суд, або орган, що прийняв рішення про припинення публікують про це повідомлення у спеціалізованих засобах масової інформації. Це надає кредиторам можливість вчасно скористатися наданим їм правом, а саме: звернутися до юридичної особи з вимогою про припинення або дострокове виконання зобов’язань. Вказане положення може стосуватися різного роду зобов’язань, як грошових, майнових так и стосовно дострокового виконання робіт і послуг.

2. Вимоги кредиторів повинні бути виражені у письмовій формі. Протягом не менше ніж два місяці з моменту розміщення повідомлення про припинення юридичної особи в засобах масової інформації, комісія з припинення юридичної особи розглядає подані до неї вимоги кредиторів. Вона має право задовольняти чи відхиляти заявлені вимоги. За результатами своєї діяльності комісія складає передавальній акт (у разі злиття. приєднання, перетворення), або розподільчий баланс (у разі поділу). Вказані документи мають обов’язково містити положення про правонаступництво, щодо всіх зобов’язань юридичної особи, що припиняється, а також стосовно її всіх боржників та кредиторів включаючи зобов’язання, які оспорюються.

3. Після остаточного завершення роботи комісії з передавальним актом чи розподільчим балансом, комісія передає відповідний документ на затвердження учасникам юридичної особи або органу що прийняв рішення про припинення юридичної особи. Потім відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 року N 755-IV до органу, що здійснює реєстрацію, за місцем реєстрації відповідної юридичної особи, передається пакет документів, а саме:

1. Реєстраційна картка на проведення реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення;

2. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

3. Оригінал установчих документів;

4. Нотаріально посвідчена копія передавального акта, якщо припинення здійснюється в результаті злиття, приєднання або перетворення, або нотаріально посвідчену копію розподільчого балансу, якщо припинення здійснюється в результаті поділу;

5. Довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають достроковому зберіганню;

6. Документ про узгодження плану реорганізації з органом державної податкової служби;

7. Довідку органу державної податкової служби про зняття з обліку як платника податків;

8. Довідку органу Пенсійного фонду України про зняття з обліку;

9. Довідки органів фондів соціального страхування про зняття з обліку;

10. Додатково подається висновок аудитора щодо достовірності та повноти передавального акта або розподільчого балансу;

В результаті перетворення документи, які передбачені п. 5 — п. 9 не подаються.

4. Не затвердження учасниками юридичної особи або органом що прийняв рішення про припинення юридичної особи передавального акта чи розподільчого балансу, або не дотримання вимог стосовно нотаріальної форми документів тягне за собою відмову у внесенні до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи та державної реєстрації створюваних юридичних осіб — правонаступників.

5. Припинення юридичної особи шляхом поділу спричиняє створення кількох нових юридичних осіб — правонаступників. Якщо в цьому разі неможливо встановити правонаступника щодо конкретних обов’язків юридичної особи, що припинилася — правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами юридичної особи, що припинилась, тобто кредитори мають право звернути стягнення на майно всіх правонаступників, частини їх або одного з них.

Смотрите еще:

  • Госпошлина на развод статья Все о расторжении брака через ЗАГС: как подавать заявление на развод, куда подавать, особенности процедуры Наиболее быстрым и одновременно максимально безболезненным, конечно, насколько это возможно, способом расторгнуть брак является подача супругами совместного […]
  • Перерывы при работе за компьютером по тк рф ТК РФ: перерывы при работе за компьютером Длительная работа за компьютером негативно сказывается на здоровье сотрудника. Отрицательное воздействие оказывается за счет излучения от компьютерной техники, постоянного напряжения органов зрения и продолжительного […]
  • Ст 113 ук рф умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью Статья 113. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта СТ 113 УК РФ. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного […]
  • Мировой суд участок 107 Мировой суд участок 107 Судебный участок № 107 в Кировском судебном районе в городе Омске Аппарат мирового судьи начальник отдела Калугина Наталья Николаевна Телефон: 8(3812) 51-37-56 канцелярия 8(3812) 51-36-63 факс 8(3812) 55-22-17 мировой судья судебного участка […]
  • Алименты за прошедший период могут быть взысканы судом Можно ли взыскать алименты за прошедшие 3 года? Можно ли взыскать алименты за прошедшие 3 года (срок исковой давности), если обязанность об их уплате возникла, но в добровольном порядке алименты не выплачивались? Заранее спасибо! Ответы юристов (3) Можно при […]
  • Алименты присуждаются с С какого времени присуждаются алименты на ребенка Согласно ст. 191 Семейного кодекса Украины алименты на ребенка присуждаются по решению суда со дня предъявления иска. Алименты за прошедшее время могут быть присуждены, если истец подаст суду доказательства того, что […]
  • Как получать алименты с украины в россии Алименты с гражданина Украины Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какова будет сумма алиментов в месяц, если отец - гражданин Украины и безработный? Ответы юристов (1) Здравствуйте! Алименты будут исчисляться по законом РФ, на основании статьи 83 СК РФ: Согласно ст. […]
  • Официальный сайт аксенова написать письмо Официальный сайт аксенова написать письмо ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К АКСЕНОВУ ! АДРЕС ПРИЕМНОЙ ! ГРАФИК РАБОТЫ СОВМИНа ! ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГЛАВЫ КРЫМА ! Телефонная линия «Прямая связь с председателем» работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00. Звонки […]