Ст 254 кас

Кодекс административного судопроизводства Украины
Статья 254. Разъяснение судебного решения

1. По заявлению участника дела, государственного исполнителя суд разъясняет принятое им судебное решение, вступившее в законную силу, не меняя содержания судебного решения, путем вынесения постановления.

2. Подача заявления о разъяснении судебного решения допускается, если оно еще не выполнено или не истек срок, в течение которого судебное решение может быть предъявлено для принудительного исполнения.

3. Суд рассматривает заявление о разъяснении судебного решения в порядке, в котором было принято соответствующее судебное решение, в течение десяти дней со дня его поступления. В случае необходимости суд может рассмотреть вопрос разъяснения судебного решения в судебном заседании с извещением участников дела и государственного исполнителя. Неявки в судебное заседание лиц, которые были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте судебного заседания, не препятствует рассмотрению заявления.

4. Подача заявления о разъяснении судебного решения приостанавливает течение срока, установленного судом для исполнения судебного решения, а так же срока, в течение которого судебное решение может быть предъявлено для принудительного исполнения.

5. Постановление о разъяснении судебного решения или отказе в его разъяснении может быть обжаловано.

Ст 254 кас

1. Постанова або ухвала суду першої інстанції, якщо інше не встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

2. Частину другу виключено

3. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

4. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова чи ухвала суду не набрала законної сили.

5. Постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції за наслідками перегляду, постанова Верховного Суду України набирають законної сили з моменту проголошення, а якщо їх було прийнято за наслідками розгляду у письмовому провадженні, — через п’ять днів після направлення їх копій особам, які беруть участь у справі.

6. Ухвали суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту постановлення.

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає момент набрання судовим рішенням законної сили, з якого судове рішення стає обов’язковим до виконання. Правила статті поєднують вимоги, що випливають із принципів забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судових рішень і обов’язковості судових рішень.

Поняття набрання законної сили судовим рішенням

2. Набрання законної сили судовим рішенням (постановою чи ухвалою) означає те, що воно набуває обов’язковості. Рішення, яке набрало законної сили і вимагає вчинення певних дій для його виконання, є підставою для видання виконавчого листа і може бути виконане примусово. З метою забезпечення права на апеляційне оскарження судового рішення найчастіше воно набирає законної сили після закінчення строків на апеляційне оскарження або після вирішення справи судом апеляційної інстанції.

3. Детальніше про наслідки набрання законної сили судовим рішенням див. статтю 255 КАСУ і коментар до неї. У виняткових випадках, визначених КАСУ, рішення може стати обов’язковим для виконання і до набрання ним законної сили (див. статтю 256 КАСУ).

Набрання законної сили постановою суду першої інстанції

4. За загальним правилом, постанова суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, який становить десять днів з дня проголошення постанови, а в разі відкладення складення постанови в повному обсязі — з дня складення у повному обсязі (тобто з часу, коли особам була надана можливість ознайомитися з нею, незалежно від того чи вони такою можливістю скористалися). Якщо ж постанову прийнято за наслідками розгляду справи у письмовому провадженні, то цей строк, очевидно, має відраховуватися від дня одержання копії постанови усіма особами, які беруть участь у справі.

5. Якщо ж постанову було оскаржено в апеляційному порядку, то вона набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи, звісно, якщо її не скасував суд апеляційної інстанції або не визнав нечинною.

Якщо до суду першої інстанції надійшла лише заява про апеляційне оскарження, а апеляційну скаргу не було подано протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження, то постанова суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі поновлення строку апеляційного оскарження судом апеляційної інстанції слід вважати, що постанова не набрала законної сили.

6. Таким чином, якщо постанову суду ніхто не має наміру оскаржувати, вона набирає законної сили уже через десять днів.

Набрання законної сили ухвалою суду першої інстанції

7. За загальним правилом, ухвала суду першої інстанції так само набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, що становить п’ять днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу було постановлено без виклику (повідомлення) осіб, які беруть участь у справі, то цей строк слід обчислювати з дня отримання копії ухвали усіма особами, які беруть участь у справі.

Якщо ж ухвалу було оскаржено в апеляційному порядку, то вона набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи, звісно, якщо її не скасував суд апеляційної інстанції або не визнав нечинною. Якщо до суду першої інстанції надійшла лише заява про апеляційне оскарження, а апеляційну скаргу не було подано своєчасно (тобто протягом десяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження), то ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі поновлення строку апеляційного оскарження судом апеляційної інстанції слід вважати, що ухвала не набрала законної сили.

8. Таким чином, якщо ухвалу суду ніхто не має наміру оскаржувати, вона набирає законної сили уже через п’ять днів.

9. У випадках, коли ухвала суду першої інстанції не може бути оскаржена, вона набирає законної сили з моменту проголошення, а коли її було постановлено без виклику (повідомлення) осіб, які беруть участь у справі, то, очевидно, — з моменту постановлення.

Набрання законної сили постановами та ухвалами судів апеляційної та касаційної інстанції, у тому числі Верховного Суду України

10. Постанова або ухвала суду будь-якої іншої інстанції, крім першої, набирає законної сили з моменту проголошення. Якщо ж постанову чи ухвалу суду апеляційної чи касаційної інстанції прийнято за наслідками розгляду у письмовому провадженні, то цей строк, очевидно, має відраховуватися з моменту їх прийняття.

Особливості набрання законної сили у деяких категоріях адміністративних справ

11. Певні особливості має набрання законної сили судовими рішеннями у справах, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму. Ці особливості обумовлені швидкоплинністю таких процесів та скороченими строками апеляційного оскарження. Норми КАСУ визначили випадки, коли рішення суду першої інстанції у таких справах набирають законної сили з моменту проголошення (стаття 177). Це — рішення Вищого адміністративного суду, що ухвалені ним у першій інстанції, а також судові рішення, ухвалені за наслідками розгляду судами першої інстанції окремих категорій виборчих справ та справ щодо референдуму (статті 172, 174, 175 КАСУ) у період від двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування, до шостої години дня голосування. Також слід пам’ятати, що стаття 177 КАСУ встановила скорочені строки апеляційного оскарження судових рішень у таких справах, а тому скороченими є й строки набрання ними законної сили.

Стаття 254. Набрання судовим рішенням законної сили

1. Постанова або ухвала суду першої інстанції, якщо інше не встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано.

2. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений цим Кодексом, постанова або ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення цього строку.

3. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

4. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова чи ухвала суду не набрала законної сили.

5. Постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції за наслідками перегляду, постанова Верховного Суду України набирають законної сили з моменту проголошення.

6. Ухвали суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту проголошення.

Статья 254. Возвращение административного искового заявления о присуждении компенсации

Ст. 254 КАС РФ

1. Судья возвращает административное исковое заявление о присуждении компенсации, если при рассмотрении вопроса о его принятии к производству установит, что:

1) имеются основания, предусмотренные пунктами 2 — 7 части 1 статьи 129 настоящего Кодекса;

2) административное исковое заявление подано с нарушением порядка и сроков, установленных статьями 250 и 251 настоящего Кодекса;

3) срок судопроизводства по делу, срок применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество или срок исполнения судебного акта с очевидностью свидетельствует об отсутствии нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок;

4) административное исковое заявление о присуждении компенсации подано лицом, не имеющим права на его подачу.

2. О возвращении административного искового заявления о присуждении компенсации судья выносит определение.

3. Копия определения судьи о возвращении административного искового заявления о присуждении компенсации направляется лицу, подавшему его, вместе с административным исковым заявлением и прилагаемыми к нему документами не позднее следующего рабочего дня после дня вынесения определения.

4. Возвращение административного искового заявления о присуждении компенсации не является препятствием для повторного обращения с таким заявлением в суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.

5. Определение о возвращении административного искового заявления о присуждении компенсации может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в срок, предусмотренный частью 1 статьи 314 настоящего Кодекса, и в порядке, установленном статьей 315 настоящего Кодекса.

6. В случае отмены определения административное исковое заявление о присуждении компенсации считается поданным в день его первоначального поступления в суд.

Комментарий к Статье 254 Кодекса административного судопроизводства РФ

Комментарий к части 1

1. Изложенный в к.с. перечень оснований для возвращения административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок является исчерпывающим, расширительному толкованию не подлежит.

2. Сформулированные здесь основания к возвращению административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок без рассмотрения должны применяться судом независимо от того, кем из надлежащих участников гражданского (административного, уголовного) процесса подано такое заявление.

3. При применении п. 2 ч. 1 к.с. следует учитывать, что административное исковое заявление о присуждении компенсации возвращается в случаях, если оно подано:

— не через суд, принявший решение;

— без предварительного обращения заинтересованного лица с заявлением об ускорении рассмотрения дела, продолжительность судопроизводства по которому превысила три года;

— по истечении шести месяцев со дня вступления в законную силу (силу) последнего судебного акта, принятого по делу;

— до истечения трех лет со дня поступления в суд первой инстанции административного искового заявления (искового заявления, заявления) по административному (гражданскому) делу, производство по которому не окончено.

4. Поскольку Федеральным законом «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (ч. ч. 6 — 8 ст. 3), КАС РФ (ч. ч. 4 и 5 ст. 250) к случаям нарушения права на исполнение судебного акта в разумный срок, права на уголовное судопроизводство в разумный срок установлены также специальные сроки подачи административного искового заявления о присуждении компенсации, несоблюдение которых исключает возможность его рассмотрения, судья, исходя из аналогии закона, вправе применительно к п. 2 ч. 1 к.с. возвратить административное исковое заявление, если оно подано:

— по истечении шести месяцев со дня вступления в законную силу обвинительного или оправдательного приговора либо постановления (определения) о прекращении уголовного дела или уголовного преследования;

— до истечения четырех лет с момента начала осуществления уголовного преследования по уголовному делу, производство по которому не окончено;

— по истечении шести месяцев со дня окончания производства по исполнению судебного акта;

— ранее чем через шесть месяцев со дня истечения срока, установленного федеральным законом для исполнения судебного акта.

5. Суд возвращает административное исковое заявление, поданное с нарушением сроков его подачи, если ходатайство о восстановлении пропущенного срока не поступало или в восстановлении пропущенного срока было отказано.

6. Если продолжительность судопроизводства по уголовному делу превысила четыре года, судья, исходя из аналогии закона, вправе применительно к п. 2 ч. 1 к.с. возвратить административное исковое заявление о присуждении компенсации, если оно подано без предварительного обращения заинтересованного лица с заявлением об ускорении рассмотрения уголовного дела или с жалобой в порядке ч. 2 ст. 123 УПК РФ.

7. На основании п. 3 ч. 1 к.с. суд вправе возвратить административное исковое заявление о присуждении компенсации ввиду того, что срок судопроизводства по делу или срок исполнения судебного акта с очевидностью свидетельствует об отсутствии нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, если, в частности, общая продолжительность рассмотрения дела не превышает совокупность сроков его рассмотрения, установленных законом для каждой инстанции, соблюдены установленные законом сроки исполнения судебного акта, осуществления досудебного производства по уголовному делу, при этом неоднократно производство по делу не приостанавливалось, судебное разбирательство не откладывалось, заявление не возвращалось, дело не передавалось из одного суда в другой.

8. Превышение установленных законом сроков рассмотрения дела, исполнения судебного акта, осуществления досудебного производства по уголовному делу может с очевидностью свидетельствовать об отсутствии нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, если оно явно незначительно.

9. При наличии оснований, предусмотренных к.с., административное исковое заявление о присуждении компенсации возвращается. При применении п. 4 ч. 1 к.с. судам необходимо иметь в виду, что лицами, не имеющими права на подачу административного искового заявления, являются:

— лица, не подпадающие под действие ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», их представители, а также представители, чьи полномочия на подписание и подачу в суд административного искового заявления о присуждении компенсации от имени лиц, имеющих право требовать присуждения компенсации, не подтверждены в установленном законом порядке;

— лица, в отношении которых Европейским судом по правам человека вынесено решение по вопросу приемлемости их жалобы на предполагаемое нарушение их права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок либо по существу их дела;

— лица, требующие присуждения компенсации за нарушение права на исполнение судебных актов в разумный срок, если в отношении их не выносились судебные акты о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо их должностных лиц, судебные акты, предусматривающие возложение обязанности на органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих произвести выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также не выносились судебные акты, предусматривающие обращение взыскания на средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета по денежным обязательствам бюджетных (казенных) учреждений.

Комментарий к части 2

1. После возвращения лицу, подавшему административное исковое заявление, его заявления и приложенных к нему документов в суде остаются подлинник определения судьи, копия сопроводительного письма о возвращении административного искового заявления и приложенных к нему документов.

2. О требованиях к оформлению копии определения см. комментарий к ст. 123 КАС РФ.

Комментарий к части 4

1. В силу ч. 4 к.с. возвращение административного искового заявления о присуждении компенсации не является препятствием для повторного обращения в суд с таким заявлением после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения, кроме случаев, когда они являются неустранимыми (например, у лица отсутствует право требовать присуждения компенсации по Федеральному закону «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок») .
———————————
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 30, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 64 от 23 декабря 2010 года «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. N 3.

Комментарий к части 5

2. Определение о возвращении административного искового заявления о присуждении компенсации может быть обжаловано в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ .
———————————
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 30, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 64 от 23 декабря 2010 года «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. N 3.

3. См. содержание и комментарий к ст. ст. 129, 250, 251, 255, 314, 315 КАС РФ.

Мего-Інфо — Юридична бібліотека №1

Юридична бібліотека України

Популярні розділи

Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 62

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

Коментарі кодексів

Веломагазин Украины №1

OBOD.com.ua

Доставка БЕСПЛАТНО. Со склада

Галузі права

 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
 • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
 • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/povnator/public_html/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

Стаття 254. Набрання судовим рішенням законної сили

1. Постанова або ухвала суду першої інстанції, якщо інше не встановлено цим Кодексом, набирає законної’ сили після закін чення строку подання заяви про апеляційне оскарження, вста новленого цим Кодексом, якщо таку заяву не було подано.

2. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений цим Кодексом, постанова або ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення цього строку.

3. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

4. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова чи ухвала суду не набрала законної сили.

5. Постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної ін станції за наслідками перегляду, постанова Верховного Суду України набирають законної сили з моменту проголошення.

6. Ухвали суду, які не можуть бути оскаржені, набирають за конної сили з моменту проголошення.

17* 491

1. Властивість судового рішення як акта правосуддя залежить від набрання рішенням законної сили.

Законна сила судового рішення означає набуття ним властивостей акту правосуддя, спрямованого на виконання завдань цивільного судочинства, на охорону політичної та економічної основи України, захист прав і охоронгованих законом інтересів громадян і організацій, на зміцнення законності і правопорядку та виховання громадян, посадових і службових осіб у дусі неухильного виконання Конституції, законів України та поважання правил співжиття, честі \ гідності людини. Властивість судового рішення, що набрало законної сили, виявляється в правових наслідках, які воно викликає. Насамперед, з набранням законної сили, рішення стає ефективним набуває властивість викликати певні результати. Результативність його ґрунтується на авторитетності і загальнообов’язковості.

Є три види строків набрання рішенням чинності.

 1. Рішення набуває чинності одразу після його оголошення (доведення до відома учасників). При цьому рішення може ого лошуватись одразу по закінченні засідання, але оформлятись воно може протягом декількох днів після цього засідання.
 2. Рішення набуває чинності з моменту його прийняття. Од нак такий припис не сприяє забезпеченню прав зацікавлених осіб. Рішення є обов’язковим для всіх суб’єктів, на яких поши рюється юрисдикція проводу. На підставі даного адміністра тивного рішення можуть вчинятись інші акти. Однак вони не набуватимуть юридичної значимості одночасно із набранням чинності первісного рішення.
 3. Рішення набуває чинності, якщо протягом певного строку воно не було оскаржене. При цьому немає значення, який шлях оскарження обирає учасник. Наприклад, адміністративне рі шення за зверненням не набирає чинності, якщо воно буде оскаржене до суду. При цьому обов’язок виконання рішення виникає у сторони тільки після того, як вона ознайомиться із рішенням. Якщо правові вимоги, стосовно яких прийняте рі шення, підвідомчі декільком органам, то про рішення повідом ляє суміжний орган.

Коментована стаття визначає момент набрання законної сили рішення суду. За загальним правом рішення суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо воно

яе було скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційною інстанцієїю.

Рішення Верховного Суду України у випадках, передбачених КАС України, набирають законної сили негайно після їх проголошення.

Смотрите еще:

 • Купить недорогой земельный участок у моря Участки недорого Срочно куплю участок от хозяина в Овидиопольском районе. Земельные участки, Одесская область, Овидиопольский, Большая Долина , Возле воды , Дома, дачи, недорого , Инвестиционные проекты , Недвижимость для бизнеса , Участки недорого Совершенно […]
 • Земельный участок поведники поиск земельных участков Земля в Поселке Поведники фильтр земельных участков Землю под ИЖС в Поведниках Вокруг поселка – густой лесной массив. Коммуникации: Электричество 3 фазы 15квт, готов проект газификации. Вся инфраструктура в пешей доступности: магазины, аптека, […]
 • Потомки есенина хотят подать в суд на безрукова Потомки Есенина в ужасе от "шедевра" Безрукова Они хотели подать в суд на авторов сериала, но, по здравом размышлении, решили не унижаться. У родного внука Есенина (от жены Зинаиды Райх) и правнучки Анны увиденное вызвало отвращение, недоумение, а порой откровенный […]
 • Как купить жилье в другом регионе за материнский капитал Можно ли продать квартиру за материнский капитал и купить в другом городе? Здравствуйте у меня такой вопрос я купила квартиру за мат-капитал могу ли я продать и купить в другом городе? Нам не подходит экология у меня дети начели задыхатся я хочу переехать в другой […]
 • Полис обязательного медицинского страхования кемерово Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области ТФОМС Кемеровской области создан на основании решения Малого Совета Кемеровского областного Совета народных депутатов от 22.06.1993 № 163 «О создании территориального фонда обязательного […]
 • Мировой суд азнакаевского района Мировой суд азнакаевского района 17.08.1964 года рождения, уроженец с. Суюндук Азнакаевского района РТ. Образование . В 1991 году окончил Дагестанский государственный университет г. Махачкалы. Трудовая деятельность. После окончания обучения служил в системе МВД РТ. […]
 • Ст 158 пункт а Статья 158, часть 2, пункт а Группа лиц, несудимые, работа со следствием, ими было совершена кража. Какое максимальное наказание ? Ответы юристов (3) Вам нужно работать с адвокатом. Возможно несколько вариантов развития дела. Нужно больше информации об уголовном […]
 • Список видов медицинской деятельности Приложение N 1. Перечень видов медицинской деятельности, подлежащих лицензированию и аккредитации на территории Воронежской области Переченьвидов медицинской деятельности, подлежащих лицензированиюи аккредитации на территории Воронежской области(утв. постановлением […]